Strach.

Pôvod štátu

 

Fear. 

The Origin of the State

 

Kurátori / Curators:

Fedor Blaščák (SK), Christian Kobald (AT)

 

Umelci / Artists:

Denisa Lehocká (SK), Constant Dullaart (NL), Martin Kollár (SK), Andrey Kuzkin (RU), Zbyňek Baladrán (CZ), Boris Ondreička (SK), Nikita Kadan (UA), Vladislav Shapovalov (RU), Juraj Sukop (SK), Dani Gal (IL), Ágnes Eperjesi (HU), Michal Moravčík (SK), Igor&Ivan Buharov (HU), Rokko Juhász (SK,HU), Ján Gašparovič (SK), Tomáš Svoboda (CZ), Sergey Shabonin (BY)

Štát pochádza zo strachu,
ktorý nás neparalyzuje, ale ženie vpred
smerom k šľachetnosti, priateľstvám
a zmyslu pre humor.

The state originates in fear
which does not paralyse us,
but drives us forward towards virtuosness,
friendships and sense of humour.

Strach uzatvára vzťah človeka k jeho vlastnému strachu do seba.
Uroboros je symbol hada, čo požiera svoj vlastný chvost.
Vedomosť o tom, prečo sa bojíme, môže viesť k uvedomeniu si vlastnej slabosti.

Ľahko sa môže stať, že ten najslabší zabije a zničí aj toho najsilnejšieho.

Keď si v legende Dávid vyzliekol pancierovú zbroj a povedal, že pôjde bojovať bez nej, tak vedel, že spoľahnúť sa na vlastné sily je vlastne schopnosťou domyslieť si, že ten druhý je od prírody silnejší.

Ale keď si v 20. storočí jedno týrané dieťa v dospelosti povedalo, že dobyje Európu, tak vychádzalo z istoty o svojom vlastnom osude, ktorá skončila zničením vlastného štátu, lebo nevedelo, že spoľahnúť sa na vlastné sily neznamená vysmievať sa slabosti druhého. Poslušnosť dieťaťa založená výlučne na strachu sa stala princípom jeho despotickej vlády, ktorá zabila a zničila milióny.

Každý bol raz niekoho dieťaťom, niekoho, kto ho miloval a vedel, prečo sa oň bojí a preto ho aj mal naučiť schopnosti povzniesť sa nad seba samého – lebo keď je dieťa ešte dieťaťom, tak nevie, že je dieťa.

Odpor spolu s presvedčením o ublížení je STRACH.
To isté s nádejou na odvrátenie ublíženia vďaka vzdoru je ODVAHA.

Schopnosti povzniesť sa nad seba samého – ušľachtilosti, priateľstvám a zmyslu pre humor – sa učíme s odporom ku strachu, ktorý paralyzuje, a zo vzdoru, ktorý nás ženie vpred.

“Láskavosť bohov,
posadených na vznešenej lavici kormidelníka,
sa prejavuje strachom a násilím.”

(Aischylos, Oresteia)

Fear closes the relationship with the human’s own fear to itself.
Uroboros is a symbol of a serpent eating its own tail.

Knowing why we experience fear may lead to realising our own weakness.

It may easily happen that the weakest individual kills and destroys the strongest one.

When David from the legend took off his armour and said he would rather go into battle without it, he had known that relying on one’s own powers means being able to understand that the other one possesses more power by nature.

Yet when a certain maltreated child in the 20th century took a decision to defeat Europe in adulthood, he drew his conclusion from the security about his own destiny which caused the destruction of his own state, as he did not know that relying on one’s own powers does not mean mocking the weakness of the other one. Obedience of a child based solely on fear became the principle of his despotic rule which led to killing and perishing of millions.

Each of us was once a child of someone who loved us and knew why they care about our safety and was therefore bound to teach us the ability to rise above oneself – for when children are children, they are not aware of being children.

Defiance together with being convinced about harming is FEAR.
The same with a hope to avert the harm thanks to resistance is BRAVERY.

We learn the ability to rise above ourselves (virtuosness, friendships and sense of humour) by defying the fear which paralyses us and with resistance which drives us forward.

“Favours come to us from gods
seated on their solemn thrones
— manifested as fear and violence. .

(Aeschylus, Oresteia)

Agnés Eperjesi: V očakávaní / Expectant 1993-2015, čb fotogram, fotografický papier a ochranná taška b&w photogram + virgin photopaper in light-protective red bag, 50 x 60 cm

Agnés Eperjesi
V očakávaní / Expectant

1993-2015, 50 x 60 cm
čb fotogram, fotografický papier a ochranná talk / b&w photogram + virgin photopaper in light-protective red bag

 

DSC_9854

Záber z inštalácie / Installation view

© 2015 Peter Snadik_06_MG_4210

Zbyňek Baladrán

Mínus desať anarcho-komunistických minút

Minus ten anarcho-comunnist minutes

2012, video, text

DSC_9303Zbyňek Baladrán

Installation view

 

Michal Moravčík: „držíme spolu, ak prestaneme – padneme“ / “by uniting we stand, by dividing we fall” 2005, inštalácia, betón / instalation, concrete

Michal Moravčík
„držíme spolu, ak prestaneme – padneme“ / “by uniting we stand, by dividing we fall”

2005, inštalácia, betón / instalation, concrete

DSC_9330

Záber z inštalácie / Installation view

DSC_9337

Andrey Kuzkin
Misia les / Mission wood

digitálna tlač / digital print 2012 (The Bitsevsky parkland, Moscow February 18, 2012.)

DSC_9343

Juraj Sukop
3-sigma

2015, reflektor, gobo, pdf v krivkách

© 2015 Peter Snadik_13_MG_4306

Denisa Lehocká
Bez názvu / Untitled

2014-15, riečny kameň, sadra, akryl, bavlnená niť / stone, plaster, acrylic, cotton thread

DSC_9804

Záber z inštalácie / Installation view

DSC_9400

Martin Kollár
Bez názvu / Untitled

2009-2011, Fotografia zo série Field Trip (Izrael)

DSC_9392

Tomáš Svododa
Žijem film / I live the film

2015, video, 4′ 13”

DSC_9383

Boris Ondreička
Zvedavosti / Curiosities

2015, digitálna tlač, rozmery a média variabilné/ digital print, dimensions and media variable

Gasparovic

Ján Gašparovič
Mikro pigmentová implantácia / Micro pigment implantation

2014-2015, performance

DSC_9371

Ján Gašparovič
Mikro pigmentová implantácia / Micro pigment implantation

2014-2015, performance leftovers

 

DSC_9381

Andrey Kuzkin
Základná otázka / Major question

2013, digitálna tlač / digital print, Moscow, Triumph Gallery, October 10, 2013

DSC_9406

Vladislav Shapovalov
Ak sa započúvate pozorne, budete počuť viac lásky než násilia / If You Listen Carefully You Will Hear More Love Than Violence

2015

© 2015 Peter Snadik_30_MG_4430

Vladislav Shapovalov

Installation view

DSC_9415

Vladislav Shapovalov

Installation view

DSC_9834

Andrey Kuzkin
Prázdne mozgy / Empty brains 2012

Digitálna tlač a audio záznam performancie / Digital print, video still and audio recordings of the performance

Constant Dullaart
Balkonizmus, balkonizácia nie balkanizácia / Balconism, balconisation not balkanisation

2015, Zvuk, súbor aiff / Mixdown, aiff file, 6’36”
Courtesy of CarrollFletcher, London

DSC_9799

Záber z inštalácie / Installation view

© 2015 Peter Snadik_02_MG_4259-Pano

Záber z inštalácie / Installation view

Dani Gal (IL)
Archív historických nahrávok / Historical Record Archive

Sound performance, live

3. 10. 2015, 19.00 – 20.00

DSC_9836

Záber z inštalácie / Installation view

 

© 2015 Peter Snadik_36_MG_4384

Nikita Kadan
Plány prachu / Plans of dust

2014, svetelné boxy, kresba prachom / lightboxes, dust drawing – produced by Flacc, Genk Belgium, courtesy galerie Transit, Mechelen Belgium

DSC_9840

Sergey Shabonin

Installation view

 

© 2015 Peter Snadik_38_MG_4404

Sergey Shabonin
A nezostalo nič / And there is nothing left

2009, Fotografia z paláca umenia, Minsk / Photograph of the Palace o Arts, Minsk

Michal Moravčík: Podozrivá rekonštrukcia / Suspicous repair 2004, Akcia / Action Fashion District NYC, Foto: Igor Eškinja

Michal Moravčík

Podozrivá rekonštrukcia / Suspicous repair

2004, Akcia / Action Fashion District NYC, Foto: Igor Eškinja

JuhaszRokko Juhász

Ignorovanie / Ignoring

2015, performance

DSC_9360

Rokko Juhász

Ignorovanie / Ignoring

2015, performance leftovers

.

.

.

.

.

.

Flickr

foto galéria / photo gallery

otvorenie výstavy vo štvrtok 24. 9. 2015, 18.00
výstava potrvá do 28. 10. 2015, otvorená v pracovné dni 12.00 – 18.00
(mimo týchto časov, volajte tel. 0907137145)

komentované prehliadky výstavy s kurátorom Fedorom Blaščákom:
sobota 3. 10., utorok 13. 10., pondelok 26. 10. 2015, vždy o 17.00

ďalšie sprievodné akcie počas výstavy:
piatok 25. 9. 2015, 19.00, Cluster Ensemble: Philip Glass – Music with Changing Parts
sobota 3. 10. 2015, 18.00, Dani Gal (IL): DJ mix z Archívu historických nahrávok
pondelok 26. 10. 2015, 18.00, Made in Czechoslovakia, prednáška a spoločná večera
(keďže je súčasťou večera, účasť potvrďte vopred emailom na info@novasynagoga.sk)

Partneri projektu / Partners of the project:
Zamek Cieszyn / The Castle Cieszyn (PL)
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület / The Studio of Young Artists ́ Association (HU)
DOX PRAGUE (CZ)

Za podporu ďakujeme / Our thanks for the support goes to:

Screen Shot 2015-09-14 at 16.04.44