Critical Engineering

16.-18. november 2017

Čím väčšia je naša závislosť na technológiách, tým naliehavejšia je potreba skúmať a zverejňovať ich vnútorné fungovanie.

Počas trojdňového intenzívneho workshopu sa naučíme viac o infraštruktúre počítačových sietí a tieto vedomosti sa pokúsime aplikovať prostredníctvom kreatívneho formovania a stopovania sieťových paketov cez káble aj vzduch. S využitím voľne dostupných open-source nástrojov budeme zachytávať a rekonštruovať nazakódované dáta okolo nás. Dáta z wifi sietí a elektromagnetické signály sa stanú priestormi pre intervencie a špekulácie. Týmto spôsobom získajú účastníci praktickú schopnosť porozumieť infraštruktúrnym a politickým dôsledkom našej narastajúcej závislosti na tejto technológii. Účastníci sa naučia, ako vytvoriť a zaobchádzať s počítačovými sieťami s využitím rozhrania unixového príkazového riadku, čo je rozhranie prítomné v každom počítači z rodiny operačných systémov UNIX, na ktorých fungujú webové servre, routre, autonómne roboty, Raspberry Pi, Linux alebo OS X laptopy. S počítačmi budeme interagovať mimo obmedzujúcej metafory desktopu a naučíme sa, že počítač ani nemusí mať obrazovku alebo klávesnicu, aby sme s ním mohli pracovať.
Pre účasť na workshope nie je vyžadovaná žiadna predchádzajúca skúsenosť s počítačovým sieťami, programovaním ani príkazovým riadkom.

Lektormi workshopu sú umelci, aktivisti, kreatívni technológovia a spoluautori Manifestu kritického inžinierstva Danja Vasiliev a Gordan Savičić, autori pozoruhodných projektov v oblasti kritického digitálneho umenia. Jedným z nich je napr. Web 2.0 Suicide Machine, aplikácia umožňujúca spáchať digitálnu samovraždu, a vymazať svoje dátové stopy zo sociálnych sietí. The End of the Internet je mobilné zariadenie, ktoré simuluje situáciu, kedy by sa z nejakého dôvodu stratila pripojiteľnosť na web. Pritom infraštruktúra wifi zostáva funkčná, ale konkrétne webové adresy a URL sú totálne zablokované a prerušené. Newstweek je malé nenápadné zariadenie, jednoducho pripojené do elektrickej zásuvky, umožňujúce priamo manipulovať obsah správ, ktorý sa zobrazuje používateľom  pripojeným na wifi sieť bez toho, aby si toho boli vedomí.

Vstup na workshop voľný, registrácia nutná na adrese ivana@stanica.sk najneskôr 5. novembra 2017. Komunikačným jazykom workshopu je angličtina.

Spoluorganizátorom workshopu je Goethe inštitút Bratislava.

 

Critical Engineering Workshop
16-18 November 2017

The greater the dependence on a technology the greater the need to study and expose its inner workings.

In this three day intense workshop, we will learn about computer network infrastructure and apply this knowledge by creatively forging and tracing network packets through wires and air. Using freely available open-source tools we will capture and reconstruct un-encrypted data around us. Wireless network information and electromagnetic signals become spaces for intervention and speculation. In doing so, participants gain practical understanding to effectively read the infrastructural and political implications of our increased dependency on this technology.
Participants will learn how to create and manipulate computer networks by using the UNIX command line interface, an ubiquitous interface to every computer from the UNIX family of operating systems powering web-servers, wireless routers, autonomous robots, Raspberry Pi, Linux or OS X laptops. We will interact with computers beyond restrictive desktop metaphors and learn that computers don’t need to have a screen or a keyboard to be interacted with.

No prior knowledge of computer networking, programming or command line interaction is required.

Lectors: Danja Vasiliev, Gordan Savičić

Free entrance, registration required by 5 November 2017
Registrations: ivana@stanica.sk. Workshop will be held in English.

Wokshop is co-organized by the Goethe Institute Bratislava.