Handa Gote: Eleusis

“Dnes sú steny Platónovej jaskyne plné projektorov, disco gúľ, plazmových obrazoviek a halogénových reflektorov, takže už ani nemôžeme vidieť nijaké tiene na stenách.” Koert Van Mensvoort, A Society of Simulations

 

divadelné predstavenie
streda 15. 11. 2017, 20.00, Stanica Žilina-Záriečie
vstupné: 6,00 / 4,00 €

Post-internetová impro opera o nemožnosti veľkého príbehu na svete, kde je všetko zároveň klamstvo aj pravda. Cyklický čas mýtu zlomený do instantného času nášho sveta. Mystérium cesty podsvetím za znovuzrodením, ktoré však možno nepríde. Lolcats. Blue Screen Of Death. Jsem v pytli, pusťte mě ven!

Handa Gote Research & Development se venuje experimentovaniu s dramaturgiou, začleňovaniu nedivadelných prvkov do svojej práce a vývoju vlastného poňatia post-dramatického a post-spektakulárneho divadla. Dlhodobo sa inšpiruje vedou a technikou. Skupina realizuje kontinuálny výskum divadelnej reči, a tiež laboratórnu prácu v obore zvukového a svetelného designu, a to za neustáleho spochybňovania vyššie spomínaných disciplín.

www.handagote.com

Predstavenie uvádzame ako súčasť sprievodného programu k výstave Globálna kontrola a cenzúra.

– –

“Today, the walls of Plato’s cave are full of projectors, disco balls, plasma screens and halogen reflectors, so that we no cannot even see any shadows on the walls any more.” Koert Van Mensvoort, A Society of Simulations

A post-Internet improvised opera about the impossibility of a grand narrative in a world where everything is a lie and the truth at the same time. The cyclic time of the myth broken into the instant time of our world. The mystery of the journey through the underworld towards rebirth which may not come. Lolcats. Blue Screen Of Death. I’m in a sack, let me out!

Handa Gote Research & Development focuses on experimenting with program planning, inclusion of non-theatrical elements in their work and development of their own idea of post-dramatic and post-spectacular theater. For a long time, they have been taking inspiration from science and technology. The group carries out continuous research of theatrical speech and lab work in the field of sound and light design, while at the same time constantly questioning the very same disciplines.

www.handagote.com