Tandem Vila Tugendhat – Nová synagóga

Spoločný cezhraničný seminár
Vila Tugendhat, 27. a 28. mája 2013

Počas dvoch dní koncom mája 2013 sa vo Vile Tugendhat v Brne konal spoločný seminár dvoch partnerských organizácií – Muzea města Brna a a Občianskeho združenia Truc sphérique. Myšlienkou seminára bola vzájomná výmena skúseností s propagáciou a prácou s verejnosťou v dvoch spravovaných pamiatkach modernistickej architektúry – Vile Tugendhat v Brne a Novej synagóge v Žiline, rovnako ako aktívne zapojenie týchto pamiatok do lokálneho turistického ruchu. Okrem členov organizácií sa seminára zúčastnili odborníci, ktorých prezentácie poslúžili ako inšpirácia pre oba projekty. Seminár bol prístupný verejnosti a zúčastnili sa ho študenti bnenských univerzít.

Stretnutie tímov oboch organizácií zahájila 27. mája návšteva členov OZ Truc sphérique vo Vile Tugendhat spojená s komentovanou prehliadkou priestorov a expozície vily. Aktuálny stav Vily Tugendhat je dokonalým príkladom puristického prístupu k pamiatkovej obnove, kde cieľom je čo najvernejšie navrátiť pamiatku do pôvodnej podoby, ideálne za použitia originálnych materiálov a predmetov. Vila Tugendhat v súčasnosti slúži výhladne ako expozícia modernej architektúry, so stovkami návštevníkov expozície a záhrady vily každý deň.

Samotný seminár otvorili dve prednášky – jedného z iniciátorov projektu Nová synagóga Fedora Blaščáka a riaditeľky Vily Tugendhat Ivety Černej. Fedor Blaščák sa vo svojej prezentácii zameral na otázky dnešnej a budúcej práce s publikom v Novej synagóge, a vyrovnávanie sa s dvoma odlišnými cieľmi budovy – prezentácie modernej architektúry a súčasného umenia zároveň. Iveta Černá predstavila proces poslednej rekonštrukcie Vily Tugendhat, prácu s pramennými materiálmi pri rekonštrukcii vily a budovanie archívu pramenných materiálov. V druhom bloku prvého dňa seminára sa predstavili dvaja architekti – hosť Karel Havliš a architekt rekonštrukcie Novej synagógy Martin Jančok. Architekt Karel Havliš predstavil niektoré so svojich projektov, ktoré sa zaoberali rekonštrukciou a adaptáciou rôznych pamiatok na nové účely. V kontraste s týmito návrhmi, kde bol pri pamiatkovej obnove kladený dôraz najmä na novú funkciu budov, Martin Jančok predstavil niekoľko fáz návrhu rekonštrukcie Novej synagógy. Z jeho prezentácie vyplynul veľký rešpekt voči pôvodnej architektúre Petra Behrensa, a snaha o hľadanie ideálnej rovnováhy medzi pôvodnou architektúrou a novou funkciou. Prvý deň seminára zakončila spoločná večera oboch tímov v kaviarni Era – ďalšom príklade špičkovej modernej architektúry.

Témou druhého dňa spoločného cezhraničného seminára bol najmä turistický ruch a práca s návštevníkmi, a to nielen v oboch pamiatkach. V úvode prestavili dvaja predstavitelia tímu Novej synagógy – Róbert Blaško a Katarína Gatialová – prácu s verejnosťou, návštevníkmi kultúrnych aktivít a zapojenie Novej synagógy do turistického ruchu v regióne. V ďalšej prezentácii predstavila PR menežérka Vily Tugendhat Eliška Veselovská konkrétnu návštevnícku prevádzku vily, funkciu návštevníckeho centra, počty návštevníkov prehliadok a sprievodných akcií a každodennú prácu s verejnosťou vo vile. Seminár uzavreli prezentácie dvoch hostí – Petry Hlaváčkovej, jednej z autoriek projektu Brněnský architektonický manuál, a odborníka na turistický ruch Františka Stana. Teoretička architektúry Petra Hlaváčková predviedla internetový a mestský projekt BAM, ktorý sa zameral na propagáciu a šírenie osvety v oblasti funkcionalistickej architektúry v Brne. František Stano zase predstavil možnosti práce s propagáciou modernej architektúry pri rozvíjaní turistického ruchu.

Seminár bol aktivitou v rámci projektu “Česko-slovenský tandem návštevníckych centier pamiatok medzivojnovej architektúry európskeho významu v Žiline a Brne a ich prínos k rozvoju cezhraničného cestovného ruchu“ podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 2007-2013.

Seminár vo vile Tugendhat

Seminár vo Vile Tugendhat 1

Seminár vo Vile Tugendhat 5

Seminár vo Vile Tugendhat 2

Seminár vo Vile Tugendhat 4

Seminár vo Vile Tugendhat 3

 

SYNAGOGA_TABULA