Ateliér S+M+L_XL: 37 m² priestoru

Barbora, Simona, Dana, Johanka, Ruženka, Sabína, Soňa a Vladimíra sú študentky tretieho, štvrtého a piateho ročníka ateliéru S+M+L_XL –  Kov a šperk na VŠVU pod vedením prof. Karola Weisslechnera, akad. arch.

Galéria Plusmínusnula
Vernisáž vo štvrtok 28. 4. 2016 o 18.00, výstava potrvá do ± 26. 5. 2016.
Prednáška a diskusia vo štvrtok 19. 5. 2016, 17.00

Osem šperkárok, ktoré si rady pletú vrkoče, píšu články či granty, robia v bare, digitalizujú, varia, pečú, tepú, brúsia, opustili svoje školského prostredie, aby počas siedmich dní spolu zdieľali 37m2 priestoru Galérie ± 0,0. Počas týždenného workshopu, ktorý bol iniciovaný doktorandkou VŠVU, Luciou Gašparovičovou, budú študentky reagovať na špecifické podmienky priestoru galérie. Workshop nemá zadefinovaný finálny výstup, viac sa sústreďuje na miesto, čas a proces bez nutnej fixácie na výsledok. Galerijný priestor sa počas 7 dní stáva improvizovaným šperkárskym ateliérom a vysunutým pracoviskom.

Na úvod workshopu budú prednášky pozvaných odborníkov Petra Szalaya, Martina Jančoka, Mareka Adamova. Priblížia súčasný a minulý stav priestoru Novej synagógy, ktorá bude tvoriť ideové a materiálové východisko worskhopu. Na základe nielen (ale aj) sprostredkovaných podnetov študentky využijú šperkárske princípy tvorby, zoomovanie na detail, fyzicky kontakt s materiálom, ale aj špecifiká práce v zjednotenej skupine, orámovanej konkrétnym priestorom. Za súčinnosti pedagogického vedenia ateliéru – Kataríny Šipošovej, Slavomíry Ondrušovej a vedenia galérie ± 0,0 budú študentky konfrontované s akademickým a galerijným prístupom tvorby ako aj odborným a laickým publikom. Prezentácia v tomto prípade nebude vystavenie konkrétnych artefaktov, ale samotného procesu tvorby.

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, je jediný svojho druhu na Slovensku a patrí medzi najmladšie ateliéry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Založil ho v roku 1990 svetoznámy slovenský výtvarník, šperkár Doc. Anton Cepka, akad. soch., ktorý ho viedol až do roku 1995. Dnes sa názov ateliéru, S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, odvíja od veľkostných označení, ktoré vyjadrujú filozofiu širokospektrálneho pôsobenia a zamerania výučby od drobných šepkárskych artefaktov cez dizajn priemyselne realizovateľných predmetov až po veľkorozmerné práce do konkrétnych architektonických priestorov.

O tom, ako sa študuje študuje šperk na VŠVU na Katedre úžitkového umenia, ako funguje ich ateliér, kto ho založil, čo sa v ňom skutočne deje a v kontexte čoho všetkého môže byť reč o šperku, prídu porozprávať tri doktorandky Katarína Defeo Fiuza Šipošová, Slavomíra Ondrušová a Lucia Gašparovičová vo štvrtok 19. mája 2016 v rámci S+M+L_XL diskusie.

Txt: Lucia Gašparovičová

 

Studio S+M+L_XL / 37 m2 of space

Barbora, Simona, Dana, Johanka, Ruženka, Sabína, Soňa and Vladimíra are third, fourth and fifth year students of the studio S + M + L_XL, Metal & Jewellery at the AFAD under the guidance of prof. Karol Weisslechner, akad.arch. Eight girls that like to braid their hair, write articles or grants, work in a bar, digitize, cook, bake, chase and grind metal left the academic environment to share together 37m2 of the Gallery +-0,0 space. During seven-day workshop, initiated by doctoral student of AFAD Lucia Gašparovičová, students will react to the distinctive conditions of the gallery space. The workshop doesn´t determine the final outcome, it concentrates more on the space, time and process without necessary fixation on the result. Gallery space is becoming an improvised jewellery studio and thrust workplace.

During the workshop there will be lectures held by invited experts Petra Szalay, Martin Jančok, Marek Adamov. They will enlighten on the current and past state of the synagogue space, which will form the ideological and material basis of the worskhop. Based on not only (but also) the mediated impulses, students will utilize jewellery principles of creating, zooming in on detail, physical contact with the material as well as particularities of working in a united group, circumscribed by a specific space. With pedagogic collaboration of fellow doctoral student Slavomíra Ondrušová and Gallery ± 0.0 headquarters, students will be confronted with the academic and gallery creation approach as well as a professional and laic audience. Presentation in this case will not include the display of particular artifacts, but the very process of creation.

Translation: Katarína Defeo Fiuza Siposová

IMG_08172

 

13064649_1028395347235003_6549891660670089238_o

 

web-smlxl