Verejné obstarávanie na reštaurovanie synagógy 2016

V súvislosti s projektom CLT 01006 “Reštaurovanie Novej synagógy/kunsthalle Žilina” podporeného z Grantov EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a štátneho rozpočtu SR sme vyhlásili verejné obstarávanie. Celú výzvu nájdete vo vestníku a termín pre doručenie ponúk je najneskôr 19. 10. 2016 o 15:00. Veríme, že do férovej súťaže sa prihlásia len kvalitné a zodpovedné stavebné firmy a pomôžu nám tak pokračovať v našej občianskej a neziskovej iniciatíve obnoviť originálnu Behrensovu architektúru.

V roku 2016 bol náš Grant EHP navýšený na čiastku 581 937,- € a vďaka tomu sa podarí dokončiť aj obnovu vonkajších a vnútorných podláh, schodíšť, striech a dverí. Podrobné informácie o tejto pozitívnej zmene nájdete v podísanom dodatku ku grantovej zmluve CLT01006. Sme veľmi vďační. Po piatich rokoch sa tak reálne približujeme ku dokončeniu celej rekonštrukcie.

Predmetom súťaže sú odborné stavebné práce na Novej synagóge. Konkrétne sú predmetom zákazky Reštaurovanie Novej synagógy / kunsthalle Žilina – obnova vonkajších a vnútorných podláh, schodíšť, striech a dverí sú stavebné a umelecko-remeselné práce na obnove národnej kultúrnej pamiatky – stavbe Nová synagóga prestavba a zmena užívania stavby, konkrétne objekt (časť stavby) Obnova vonkajších a vnútorných podláh, schodíšť, striech a dverí podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a jej objektu, ktorú vypracoval generálny projektant Ing.arch Martin Jančok (P-L-U-R-A-L) v spolupráci s ďalšími projektantami-profesistami (Juraj Pečeňanský, Katarína Kyselová, Michal Sirotiak, Ondrej Marko, Ján Daniš, ) podľa stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom Mesta Žilina pod číslom 30159/2012-65633/2012-0S-BAB a dotknutých organizácií, podľa platných noriem STN, EN a technických predpisov, podľa Pamiatkového zákona, podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa a projektantov, podľa stanovísk, rozhodnutí a požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Žiline, podľa podmienok dohodnutých zmluve o dielo, podľa súťažných podkladov a informácií získaných obhliadkou stavby, podľa výsledkov architektonicko-historických, archívnych a reštaurátorských výskumov a návrhov na reštaurovanie, podľa zmluvného rozpočtu, ktorý určuje druh a rozsah konštrukcií a prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý je ako príloha neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Keďže ide o veľmi dôležitú a viditeľnú časť rekonštrukcie, dali sme si extrémne záležať na detailnej projektovej dokumentácii aj návrhu technického riešenia, na ktorých sme strávili mesiace práce pod vedením nášho architekta Martina Jančoka a reštaurátora Mareka Repáňa. Dokumentácia aj návrh technického riešenia sú v súlade so všetkými doterajšími výskumami aj rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu či odporúčaniami Rady pre obnovu Behrensovej synagógy.

Dôsledná príprava a dokumentácia nám snáď pomôže vyhnúť sa neserióznym stavebným firmám, ktoré súťažia len a len o najnižšiu cenu a následne hľadajú možnosti, ako ju zvýšiť tzv. “prácami naviac”. Žiadne také nebudú, pretože presne vieme, čo treba urobiť, pripravili sme aj zmluvu o diele s tvrdými a jednoznačnými podmienkami. Podmienky obstarávania sú v procese schválenia aj na Úrade vlády SR.

Držte nám teraz palce, aby sme túto poslednú časť byrokracie zvládli bez prieťahov a podarilo sa nám dokončiť celú obnovu. Práce budú musieť byť hotové do jari 2017.

Prvé obstarávanie v tejto veci sme vyhlásili už 4. apríla 2016 a uzavreli sme ho v septembri 2016, lebo sa nám do súťaže prihlásil iba jeden uchádzač a bohužiaľ ani ten nesplnil všetky požadované podmienky súťaže. Preto sme museli vyhlásiť nové verejné obstarávanie 23. septembra 2016.

V prípade otázok píšte na marek @ novasynagoga.sk

15187146675_842b2a42c8_k

tabula_norske_fondy_2016