Študenti VŠVU: [HMOTA] / [MATTER]

 

Hmota tvorí podstatu vesmíru. Môže sa meniť na energiu, rovnako ako sa energia môže meniť na hmotu.

Galéria Plusmínusnula
Workshop 11. – 16. 3. 2017, vernisáž v piatok 17. 3. 2017 o 18.00.
Výstava potrvá do ± 20. 4. 2017. 

Študenti z piatich ateliérov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod vedením troch lektorov sa stretnú v Žiline, v priestoroch Novej synagógy a galérie Plusmínusnula, ako aktéri workshopu pod názvom [Hmota].
 
Workshop si dáva za úlohu materiálové laborovanie, objavovanie rôznych možností a nepredpokladaných súvislostí materiálov cez ich pochopenie a následné transformovanie do foriem, ktoré spájajú hmotu s ideou, časom, priestorom a prácou. Miešanie, liatie, meranie, váženie, sypanie, vnáranie, hĺbenie, ťahanie, stláčanie, spájanie a následné rozdeľovanie sú časti procesu do ktorého vkladáme energiu s očakávaním výsledku. Nebránime sa však ani metóde pokusu a omylu, pretože primárna je pre nás skúsenosť a samotný proces.
 
Ako píše Juhani Pallasmaa v knihe Myslíci ruka: „Proces má prednosť pred jeho výsledkom už preto, že výsledok je nemožný bez procesu.“
 
Výsledkom je skúsenosť a novonadobudnutá zručnosť, pochopenie a uchopenie princípov práce s materiálom, sústredenie pozornosti na samotnú hmotou a proces vytvorenia objektov, ktoré nepriamo alebo priamo vytvárajú vzťah medzi sebou, priestorom galérie a v neposlednom rade aj vzťah medzi objektom, autorom a divákom.
Txt: Lucia Gašparovičová
 
Vystavujúci a účastníci workshopu: Oleksandra Bakushina, Nikola Balberčáková, Simona Gottierová, Alžbeta Halušková, Renáta Pinterová, Dušan Prekop, Emil Softič, Jozef Vančo
 
Lektori: Jaroslav Kyša, Lucia Gašparovičová, Ján Gašparovič
Spolupráca: Ľubo Šoška, Anton Čierny
 

Projekt podporila Nadácia Tatra banky: Grantový program Viac umenia

Výstavy galérie Plusmínusnula z verejných zdrojov podporil: Fond na podporu umenia

Galéria Plusmínusnula
J. M. Hurbana 220/11, 010 01
otvorené v pracovné dni: 12.00 – 17.00

Students of AFAD: [MATTER]

Matter forms the essence of the universe. It can be transformed into energy, and energy can be transformed into matter.

Students of five studios of the Academy of Fine Arts and Design (VŠVÚ) in Bratislava met in Žilina under guidance of three instructors, on the premises of the New Synagogue and the Plusmínusnula Gallery to take part in the [Matter] workshop.

The workshop aims to work with materials, to discover various possibilities and unexpected connections between them by understanding them and subsequently transforming them into forms which merge matter with ideas, time, space and labor. Mixing, pouring, measuring, weighing, dipping, hollowing, pulling, pushing, connecting and separating all form parts of the process into which we invest energy in expectation of results. We nevertheless do not shrink from using the trial and error method, either, because our primary focus is on the experience and the process itself.

As Juhani Pallasmaa wrote in his book The Thinking Hand: “The process takes precedence over its results, if only because the latter is impossible without the former.”

The result involves experience and newly learned skill, understanding and grasping the principles of working with material, of focusing one’s attention on the matter itself and the process of creation of objects which, directly or indirectly, form relationships between themselves and the space of the gallery; between an object, its author and the audience.

Workshop and exhibition participants: Oleksandra Bakushina, Nikola Balberčáková, Simona Gottierová, Alžbeta Halušková, Renáta Pinterová, Dušan Prekop, Emil Softič, Jozef Vančo

Instructors: Jaroslav Kyša, Lucia Gašparovičová, Ján Gašparovič

Collaborators:  Ľubo Šoška, Anton Čierny

The project was supported by the Tatra banka Foundation: the “More Art” grant program

Exhibitions in the gallery were supported by public resources granted by the Slovak Arts Council

Preklad: Michal Spáda

foto: Kathrine Thude, Peter Snadík

Viac fotografií z výstavy nájdete na stránke Galéria Plusmínusnula.