Juliana Höschlová: I WANT

Chci. Potřebuju. Jsem.

Galéria Plusmínusnula
vernisáž vo štvrtok 4. 8. 2016 o 18.00, výstava potrvá do ± 26. 8. 2016.

Jsme zavaleni věcmi, informacemi, daty. Náš prostor je přehlcen, i přesto dál nakupujeme a kupíme. Nejde odolat. Žijeme v globalizované, konzumní společnosti, která na nás ze všech stran chrlí nové produkty. Nabídka je široká a už dávno nejde jen o výrobek samotný, ale především názor, postoj a hodnoty s ním spojené. Jde o značku.Nositele vlasní identity a příběhu vytvořeného na základě lidské touhy a chtíče. Čím vzdálenější každodennímu životu, tím lákavější. Perfektní tělo, harmonické vztahy či touha po dobrodružství jsou jedny z mnoha nástrojů její propagace. Není úniku. Obrazy, znaky, slogany – to vše vyskakuje ze všech stran a koutů a připomíná nám, co všechno potřebujeme, chceme a zatím nejsme.

Ústředním tématem výstavy Juliany Höschlové „I WANT“ je reklama a manipulace. Téma vychází z umělčina dlouhodobého zájmu o člověka a jeho okolí. Höschlová ve své tvorbě pozoruje, glosuje a parafrázuje každodenní situace a upozorňuje na nové, často neviditelné souvislosti a spojení. V aktuální výstavě v galerii Plusminusnula jsou předmětem jejího zájmu nejenom všudypřítomné billboardy a reklamní spoty, ale především mechanizmy a strategie ukryté pod nánosem frází a gest. Prostřednictvím redukce a zkratky, která jsou přirozeným výrazem pro medium kresby, z níž Höschlová ve své práci vychází, ukazuje trapnost a vyprázdněnost těchto novodobých poselství a nutí nás k zamyšlení se nad smyslem a volbou dalšího produktu.

Juliana Höschlová (1987) je absolventkou Ateliéru malířství II Vladimíra Skrepla na pražské AVU. Během své roční studijní stáže v Tchaj-pej v roce 2009 vytvořila projekt 田, Field, Políčko, mapující tehdejší tchaj-pejskou uměleckou scénu. Své práce prezentovala na řadě samostatných i skupinových výstav – Úlisnost, Atlán Klámovka (2015), Už se to valí, Karlin studio (2015), Where is Jesus?, Page Five (2014), Geniální umělec, galerie Buňka (2013) atd. V roce 2010 se stala laurelátkou Ceny NG 333.

Txt: Zlata Borůvková

http://www.julianahoschlova.com/the.pdf

 

Juliana Höschlová / I WANT

I want. I need. I am.

We are swarmed by things, information and data. Our space is overflowing with them, yet we continue to shop. We cannot resist. We live in a globalized, consumer society, which spews new products at us from all sides. The variety of the products is wide, but it is no longer about the product itself. It is about the attitude, the opinion and the values standing behind it.       It’s about the brand. That something, which carries the identity and the story that is based on human desire and greed. The further from reality, the more tempting it becomes. Perfect body, relationship in harmony or the desire for an adventure. These are all tools of the propaganda. There is no escape. Pictures, symbols, slogans – all this jumps into our faces to remind us what we need, want and who we want be.

The central theme of the exhibition by Juliana Höschlová „I WANT“ is the advertisement and the manipulation. The topic itself comes from the artist’s long term interest in humans and their environment. In her art, Höschlová observes, glosses and paraphrases day to day situations and points out new, often invisible connections and contexts. The spotlight of her latest exhibition in Plusmínusnula gallery is taken by not only the omnipotent billboards and ad spots, but mainly the mechanisms and strategies hiding underneath the layers and layers of phrases and gestures. By the means of reduction and simplification, which are the natural means of expression in drawings by Höschlová, she presents the awkwardness and emptiness that the nowadays messages carry. She forces us to think about a reason and the choice behind the purchase of our next product.

Juliana Höschlová (1987) is a graduate of the Studio Painting II Vladimir Skrepl at the Academy of Fine Arts. During her year-long internship in Taipei, in the year 2009, she created a project 田, Field, Políčko which depicts the contemporary art scene of Taipei. Her artwork has been presented both as individual but also as a part of bigger exhibitions – Úlisnost, Atlán Klámovka (2015), Už se to valí, Karlin studio (2015), Where is Jesus?, Page Five (2014), Geniální umělec, galerie Buňka (2013) etc. In the year 2010, she became a laureate of the NG 333 Awards.

Translation: Martin Malý

juliana-hoschlova

 

13718114_10153728464138263_505018163_o-1024x576

 

Still-1-1024x576