Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva

V druhej polovici 20. storočia sa mnohí básnici a umelci chopili výzvy, ktorú predstavovalo premýšľanie a skúmanie inštrumentalizácie jazyka v prospech jeho komunikačných a politicko-ideologických účelov. Okrem iného obrátili svoju pozornosť na „prefabrikovanosť“ jazyka, na jeho materiálny a mediálny rozmer. Vytvárali tiež performatívne situácie, väčšinou len pre seba a pre svoje úzke publikum, pričom možnosti verbálneho výrazu rozohrávali a testovali. Vo Východnej Európe poézia v spojení s performanciou hrala významnú úlohu v neoficiálnej alebo čiastočne tolerovanej kultúrnej scéne.
– –

In the second half of the twentieth century, poets and artists in particular took up the challenge of reflecting on and investigating the instrumentalization of language for communicative and political-ideological purposes. They did so by drawing attention to the “made-ness” of language, its material and medial dimension, and by creating performative situations for themselves and their audiences within which possibilities of verbal expression could be tested and acted out. In Eastern Europe, poetry and performance played a significant role in the unofficial or partially tolerated cultural scene.

 

výstava / exhibition: 22. 12. 2017 – 10. 3. 2018

otváracie hodiny / opening hours: streda – nedeľa 13.00 – 19.00 / Wednesday – Sunday 1pm – 7pm

kurátori / curators: Tomáš Glanc, Daniel Grúň, Sabine Hänsgen
architektúra výstavy / architecture: Matej Gavula
vizuálna identita výstavy / graphic design: studio ONAONAONA
produkcia / production: Zlatka Borůvková, Ján Gašparovič, Dušan Dobiaš
viac info /
contact: zlatka@stanica.sk
vstupné / entry: dobrovoľné 2,00€

umelci / artists:
Milan Adamčiak, Pavel Arsenev, Babi Badalov, Bosch+Bosch (Attila Csernik, Slavko Matković, László Szalma), Collective Actions Group, Ľubomír Ďurček, Else Gabriel / Via Lewandowsky, Rimma Gerlovina, Tomislav Gotovac, Group of Six Artists, Bohumila Grögerová / Josef Hiršal, Gino Hahnemann, Václav Havel, Jörg Herold, Semyon Khanin (Orbita), Príbuzenstvo Moho (Zuzana Jasenková, Kristína Országhová, Magdaléna Scheryová), Dávid Koronczi, Katalin Ladik, Yuri Leiderman / Andrey Silvestrov, Vlado Martek, Andrei Monastyrski, Monogramista T.D, Ladislav Novák, Pavel Novotný, NSRD (Hardijs Lediņš, Juris Boiko, Imants Žodžiks), OHO Group (Nuša & Srečo Dragan, Naško Križnar), Boris Ondreička, Orange Alternative, Roman Osminkin, Ewa Partum, Bogdanka Poznanović, Dmitri Prigov, Lev Rubinstein, Nóra Ružičková / Marianna Mlynárčiková, Mladen Stilinović, Gabriele Stötzer, Tamás Szentjóby, Bálint Szombathy, Raša Todosijević, Jaromír Typlt, Jiří Valoch

– –
Praktiky samizdatového písomníctva a ich vzťahy ku konkrétnej a vizuálnej poézii boli už predmetom celého radu predošlých výstav a výskumov. Doposiaľ sa však v tejto súvislosti venovalo málo pozornosti súvislostiam s performanciou. Okrem strojopisnej kultúry samizdatu sa v subkultúrnych prostrediach venovala zvláštna pozornosť živému prednesu poézie, výstavám a poetickým akciám. Vzájomný vzťah medzi textom a situáciou v poetickom akte slúžil ako spúšťací mechanizmus performancií a happeningov.

Výstava predstavuje autorov zo subkultúrnych okruhov v bývalých socialistických štátoch východnej Európy spoločne so súčasnými umeleckými projektami, ktoré pokračujú v odkaze prepájania poézie s performanciou. Ukazujú sa tu intencie básnikov a umelcov vymaniť sa z kontrolovaného jazyka a z normatívnych komunikačných rámcov. Poézia & performancia. Východoeurópska perspektíva poukazuje teda nielen na východiská, ale konfrontuje aktuálne spoločenské výzvy v post-socialistických krajinách cez prizmu jazyka a ideológií.

– –
Poetry & Performance. The Eastern European Perspective

The writing practice of samizdat and its relation to the devices of concrete and visual poetry have been treated and presented in a number of previous projects. Until now however, less consideration has been given to the circumstances of performance. In addition to the typescript literature of samizdat, subcultural  milieus attached particular importance to the oral recitation of poems, exhibitions, and poetry actions. The interrelation between text and situation in poetic acts functioned as a trigger for performances and happenings.

The exhibition presents authors from subcultures in socialist states along with contemporary positions that continue the legacy of combining poetry and performance. It shows the efforts of poets and artists to break free from controlled language and normative communicative now and then. “Poetry & Performance. The Eastern European Perspective” thus confronts the current social challenges in the post-socialist countries through the prism of language and ideology and looks back at their points of departure. 

– –

Výstavný projekt pre Novú synagógu vychádza z dlhodobého výskumu kurátorov zo Slavisches Seminar na Univerzite v Zurichu a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia.

V spolupráci / in cooperation with: Dubravka Djurić, Emese Kürti, Claus Löser, Pavel Novotný, Branka Stipančić, Darko Šimčić, Māra Traumane

– –

program živých akcií v rámci vernisáže v piatok 22. 12. 2017 / live performances on the opening of the exhibition:
17.00 Ľubomír Ďurček – Fotografovanie (mávanie, padanie, dvíhanie) / Fotografieren (Schwenken, Fallen, Aufrichten), vystúpenie 2014-2018, fotografická spolupráca Ema Lančaričová
18.00 Úvodné slovo kurátorov výstavy / Opening speach by the curators of the exhibition (v zimnej modlitebni)
18.30-20.00 Babi Badalov – Dada elektronická poézia / Dada Electronic Poetry, zvukovo-hlasová performancia
18.30-20.00 Jaromír Typlt – Zmije / Viper, zvukovo-hlasová performancia
18.30-20.00 Príbuzenstvo Moho (Zuzana Jasenková, Kristína Országhová, Magdalena Scheryová) – Kaua’i’ō’ō, zvukovo-hlasová performancia
19.00 Matej Gavula – Film, performancia + komentovaná prehliadka výstavy APART collective v galérii Plusmínusnula

20.00 András Cséfalvay – Slnovrat / Solstice, spev a lutna (v zimnej modlitebni)

      

Nová synagóga a kurátori výstavy ďakujú všetkým umelcom a básnikom za ich účasť a poskytnutie diel pre výstavu.

Nová synagóga and the curators would like to thank all the artists and poets for their participation and for providing their works for the exhibition.

Vďaka zapožičiavateľom diel / Thanks to the lenders of art works:
– acb Gallery, Budapest
– Archiv »ex.oriente.lux« Glashaus e.V.- Brotfabrik, Berlin
– Archive of Bohumila Grögerová and Josef Hiršal, Liberec
– Archive of Hardijs Lediņš, Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA), Riga
– Archive of the Research Centre for East European Studies, University Bremen
– Branka Stipančić, Zagreb
– Centre for Artists’ Publications / Museum Weserburg, Bremen
– Collection of Darko Šimičić, Zagreb
– Collection Sarah Gotovac / Courtesy Tomislav Gotovac Institute, Zagreb
– Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, Vienna
– László Vágó, Budapest
– Marinko Sudac Collection, Zagreb
– Michal Resl Collection, Archive of Ladislav Novák, Liberec
– Orange Alternative Foundation (www.orangealternativemuseum.pl) and Piotr Lewiński, Warsaw
– Pavel Novotný Collection, Liberec
– Private Collection of Michal Murin, Bratislava
– Václav Havel Library, Prague

Pozrite si výstavu na fotografiách Petra Snadíka /
See the photos of the exhibition at:
Flickr.com/NovaSynagoga

Fotoreport z otvorenia výstavy /
The photos from the opening at:
Flickr.com/NovaSynagoga

– –

Tomislav Gotovac: Degraffiting, 1990

Dezider Tóth: Sneh na strome, 1970

Katalin Ladik: Phonopoetica, Phonopoetic interpetation of Visual Poetry, 1976

Mladen Stilinović: Work is Word, 1976

Yuri Leiderman a Andrey Silvestrov: Birmingham Ornament, 2011

Ľubomír Ďurček: Svet / Die Welt, 1975