Svojdomov – moderné bývanie v Žiline v 30. rokoch 20. storočia

 

Na domácu pôdu prinášame historickú panelovú expozíciu Dušana Mellnera o mimoriadnom architektonickom a staviteľskom počine z medzivojnového obdobia – mestskej obytnej štvrti Svojdomov v Žiline, ktorá bola najväčšou realizáciou štvrte rodinných domov v období 1. ČSR. Výnimočná architektúra typizovaných domov a priamym prepojením na myšlienky svetovej výstavy v Štuttgarte (1927) má svoje pevné miesto na mape európskych realizácií moderného bývania v 20. a 30. rokoch 20. storočia.

dokumentárna expozícia na balkónoch
otvorenie v piatok 12. 4. 2019, 18.00
výstava je k videniu do 28. 4. 2019, streda – nedeľa 13.00 – 19.00
súčasťou je konferencia vo štvrtok 25. 4. 2019, 10.00 – 17.00

Panelová výstava architekta Dušana Mellnera z Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU, ktorý je vnukom staviteľa a predsedu vtedajšieho stavebného družstva Štefana Mellnera, prezentuje Svojdomov v kontexte súvekých európskych kultúrnych trendov a modernej architektúry. Vďaka erudovanému zadaniu Družstva Svojdomov a osobnostiam architektov sa ich podarilo pretaviť do úspešnej realizácie funkcionalistickej mestskej štvrte s typovými rodinnými domami v západnej časti mesta. Výstavbe predchádzala celoštátna súťaž, v ktorej najviac zarezonovali návrhy žilinských architektov Michala Maximilana Scheera a Júliusa Steina ovplyvnených predchádzajúcim pôsobením v Brne, centre moderny v Československu. Do konca 30. rokov bolo postavených 48 rodinných domov, čo svojim rozsahom posúva Svojdomov pred známejšie sídlisko Baba v Prahe. Funkcionalistickú architektúru mestskej štvrte dopĺňali objekty mestskej ľudovej školy (dnes Gymnázium Veľká Okružná) a areálu Evanjelického kostola s farou.

Viac o Svojdomove sa dočítate v bulletine Dušan_Mellner:_Svojdomov_Žilina, ktorý sme vytlačili k výstave.

– –

Nové pohľady na modernu – československá architektúra 1918-1948 (konferencia Katedry architektúry SvF STU, štvrtok 25. 4. 2019, 10.00 – 17.00 v kaviarni)
Na v poradí piatej medzinárodnej konferencii o funkcionalistickej architektúre budú v nových súvislostiach komentované témy spojené s dobovou architektúrou a jej odkazom pre 21. storočie v kontexte československej architektúry. Osobitná pozornosť bude venovaná žilinskej moderne (1918 – 1939 až 1948), čo podčiarkuje priestor Novej synagógy od svetoznámeho Petra Behrensa. Konferenciou chcú organizátori upozorniť na dôležitý dialóg medzi tvorbou prvej polovice 20. storočia a dnešným vnímaním architektúry v kontexte trvalej udržateľnosti, spojenej okrem iného aj s technickými a materiálovými možnosťami v stavebníctve. K ich novej interpretácii dochádza pri obnove stavieb sledovaného obdobia. Vzniká tak konfrontácia dobových „moderných“ názorov so súčasným pohľadom. Na architektúru sú kladené nové požiadavky. Nové vízie vznikajú aj pri pohľade na optimálnu obnovu týchto pamiatok, na ich autenticitu a na východiská tvorby vtedajších architektonických osobností. Prezentácie budú venované konkrétnym témam a analýze objektov zo Slovenska a Čiech.

Program konferencie:

10.00 Otvorenie – Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina, Ing. arch. Juraj Hermann, Prezident Spolku architektov Slovenska, doc. Ing. arch. Jarmila Húsenícova, PhD.  vedúca Katedry architektúry na SvF STU, doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.

10.30 Ing. arch. Dušan Mellner, PhD. (SvF STU): Urbanizmus mesta Žiliny

10.50   Ing. arch. Michal Bogár, PhD. (SvF STU): Regulácia v Bratislave (I. ČSR)

11.10 doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (SvF STU): Moderné mesto

11.30 obedňajšia prestávka

12.20 prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta (VUT Brno): Sídlisko Baba v Prahe

12.50 prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. (SF VŠBTU Ostrava): Vývoj funkcionalizmu 

13.10 Bc. Barbora Benčiková (Vila Tugendhat Brno): Nový dům v Brne

13.30 Ing. arch. Dušan Mellner, PhD. (SvF STU): Svojdomov

13.50 diskusia a prestávka

14.30 doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (SvF STU): Tradícia – moderna – problém definovania predmetu ochrany

14.50 doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (SvF STU): Zrod moderného mesta. Žilina medzi tradíciou a modernou

15.10 Mgr. Vladimír Majtan, Mgr. Jana Piecková  (KPU Žilina): Pamiatková obnova a reštaurovanie Behrensovej synagógy v Žiline  

15.30 Ing. arch. Beáta Hermannová: Bývanie vo funkcionalistickom dome dnes

15.40 záverečná diskusia

16.00 komentovaná prehliadka výstavy  Svojdomov. Moderné bývanie v Žiline v 30. rokoch 20. storočia.