Škola v galérii súčasného umenia

Sonda +-0,0/17
škola v galérii súčasného umenia

Galéria Plusmínusnula je komorný výstavný priestor pre súčasné umenie o rozlohe 37m² pri vstupe do Novej Synagógy v Žiline na Hurbanovej ulici č. 11. Celoročne je tu realizovaná približne desiatka výstavných projektov predstavujúcich tvorbu súčasných umelcov, najčastejšie domáceho a blízkeho európskeho priestoru.

V galérii dlhodobo ponúkame možnosť sprievodov pre školské skupiny – v súčasnosti v rozsahu od materských po stredné školy.

V roku 2017 spoločne s prihlásenými materskými a základnými školami máme v pláne pilotne zrealizovať projekt Sonda +-0,0/17. Aktuálne pátrame po pedagógoch MŠ a I. stupňa ZŠ a ich skupinách, ktorí/é by sa mohli a chceli projektu zúčastniť.

Zaregistrované skupiny sú povzbudzované k pravidelnému navštevovaniu galérie Plusmínusnula (=minimálne troch rôznych výstav) v priebehu jedného školského roka. Úvodná návšteva deti zorientuje v súčasnom galerijnom prostredí a skupinu perspektívne motivuje k ďalším návštevám. V krátkosti im predstaví žánre a možnosti súčasného vizuálneho umenia.
V rámci prvej aj každej ďalšej návštevy žiaci absolvujú lektorskú prehliadku aktuálnej výstavy. Lektorský sprievod je pestrý a interaktívny a je koncipovaný tak, aby stimuloval rozvoj najrôznejších zručností a zahrnul precvičovanie z rôznych oblastí poznania (ideálne aj nejakého súvisiaceho školského učiva). Okrem fyzicky prítomných diel aktuálnej výstavy pracujeme tiež s reprodukciami – deti sú v procese dešifrovania výstavy priebežne upozorňované aj na diela iných významných umelcov, ktoré s aktuálnou výstavou kontextuálne, obsahovo či formálne súvisia. Obľúbeným doplnením návštevy sú tvorivé aktivity realizovateľné priamo v podmienkach expozície, ktoré tému výstavy ďalej tvarujú. Deti sa učia na umenie reagovať, pohybovať a správať sa v prostredí galérie, získavajú zručnosti na dešifrovanie umenia ale aj ďalších tém, ktoré umenie komunikuje a sú povzbudzované k otázkam a vzájomnému dialógu (nielen o umení). Predpokladáme, že intenzívnym spolupôsobením všetkých menovaných vstupov majú žiaci aj učitelia šancu prirodzene získavať širší prehľad o problematike súčasného umenia, pozorovať a poznávať svet autentickým spôsobom a z trochu inej perspektívy ako v klasickej škole.

Aj lektori a ďalší zamestanci galérie vykonávajú svoju vlastnú sondu do vzdelávacieho systému a osnov. Spätnou väzbou si overujeme rôzne možnosti (alebo nemožnosti) realizácie galerijnej pedagogiky a výchovy umením v nádväznosti na podmienky súčasného školstva. Od opakovaného kontaktu s tou istou skupinou a priebežného hodnotenia jednotlivých lekcií s učiteľmi očakávame presnejšiu predstavu o tom, ako na deti lekcie z umenia pôsobia, či a v čom je tento druh zážitkového vyučovania dobrý nápad pre lepšie školstvo a lepšie galérie v 21. storočí.

Účasť na projekte je bezplatná (nebránime sa dobrovoľným iniciatívam podporujúcim projekt galérie alebo úhradám stretnutí formou kultúrnych poukazov). Jedinou našou podmienkou je vytvoriť si so skupinami približný plán návštev a rozsah návštev (počet návštev a ich približné časové trvanie). Vyžadujeme minimálne 3 návštevy skupiny v priebehu školského roka, maximálny počet navštev v rámci projektu sa môže rovnať počtu realizovaných výstav. Začať je možné kedykoľvek v priebehu aktuálneho školského roka. Počet účastníckych skupín projektu je limitovaný kapacitou lektorov.

Ďalšie info a prihlasovanie: 0907 178 756, hanka@stanica.sk

sonda

Podpora Mesto Žilina a Nadácia ERSTE